VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Všeobecné ustanovenia

Spoločnosť ELYANA s.r.o., rešpektuje súkromie každého návštevníka našich webových stránok. Nasledovné informácie sa týkajú typu dát zbieraných spoločnosťou ELYANA s.r.o. a spôsobov ich využitia. Spoločnosť ELYANA s.r.o. zhromažďuje, spracúva a používa osobné údaje v súlade s príslušnou legislatívou Slovenskej republiky. Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa nevzťahuje na internetové stránky iných prevádzkovateľov prístupné prostredníctvom odkazov na internetových stránkach spoločnosti ELYANA s.r.o..

2. Zber, využívanie a spracovanie osobných údajov

Spoločnosť ELYANA s.r.o. zbiera len tie osobné údaje, ku ktorých spracovaniu a využívaniu dá používateľ spoločnosti ELYANA s.r.o. svoj dobrovoľný súhlas. Vyjadrením súhlasu používateľ zároveň prejavuje súhlas s nasledujúcimi podmienkami spracovania osobných údajov: Otvorením týchto internetových stránok sa niektoré údaje uchovávajú automaticky na našich serveroch za účelom správy systému alebo pre účely štatistiky a podpory. Tieto údaje zahŕňajú meno poskytovateľa pripojenia na internet, vašu adresu internetového protokolu (IP), verziu softvéru vášho prehliadača, operačný systém počítača, ktorý používate k prístupu na naše internetové stránky, internetové stránky, ktoré používate k tomu, aby ste naše internetové stránky otvorili. Tieto údaje môžu byť využité na porozumenie profilu používateľov našich webových stránok, ale vždy bez použitia akýchkoľvek údajov vzťahujúcich sa na konkrétnu osobu. Takéto údaje sa použijú, len ak boli poskytnuté anonymne. Akékoľvek zmeny týkajúce sa týchto podmienok o ochrane osobných údajov zverejníme na internetových stránkach ELYANA s.r.o..

3. Bezpečnosť

Spoločnosť ELYANA s.r.o. bude uchovávať vaše údaje v bezpečí a uskutoční všetky zmysluplne dostupné preventívne opatrenia na zabezpečenie údajov proti strate, zneužitiu alebo pozmeňovaniu. Zamestnanci a zmluvní partneri spoločnosti ELYANA s.r.o., ktorí majú prístup k vašim údajom, aby vám mohli poskytovať služby v mene spoločnosti ELYANA s.r.o., sú zmluvne zaviazaní zachovávať mlčanlivosť o týchto údajoch a nesmú ich využívať na žiadny iný účel. V niektorých prípadoch využívame na spracovanie údajov aplikácie tretích strán, ktoré používajú na ochranu osobných údajov rovnaký alebo vyšší štandard ako ten popísaný v tomto dokumente.

4. Cookies

Táto internetová stránka zhromažďuje a uchováva údaje pre marketingové a optimalizačné účely pomocou technológie spoločnosti Google a iných. Tieto údaje možno použiť na vytvorenie pseudonymných používateľských profilov. Môžu byť nastavené cookies vo Vašom prehliadači. Bez výslovného súhlasu našich používateľov sa údaje zozbierané pomocou technológie Google Analytics (a iných) nepoužijú na identifikáciu konkrétneho návštevníka a nezhromažďujú sa spolu s inými osobnými údajmi držiteľa pseudonymu. Bližšie informácie o web trackingu nájdete v politike ochrany súkromia nášho poskytovateľa: How Google uses data when you use our partners‘ sites or apps

5. Osoby zodpovedné za ochranu osobných údajov

Spoločnosť ELYANA s.r.o. zlikviduje uchovávané údaje po uplynutí doby určenej zákonom, udeleným súhlasom alebo ak ich už nebude potrebovať. Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas na spracovanie alebo využívanie vašich osobných údajov s účinkami do budúcnosti. Pošlite e-mail na adresu eliplet@centrum.sk alebo list na adresu ELYANA s.r.o., Na Križovatkách 78/A , 821 04 Bratislava

6. Verejný register spracovania

Osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov sprístupňuje nasledovné údaje: (1) Názov zodpovednej organizácie: ELYANA s.r.o. (2) Osobne zodpovedný - vedenie spoločnosti: Konateľ s.r.o. Mgr. Eva Bačová, konateľ (3) Adresa zodpovednej organizácie: Na Križovatkách 78/A , 821 04 Bratislava, Slovenská republika. (4) Zamýšľaný účel zhromažďovania, spracovania alebo využívania údajov: Predmetom činnosti spoločnosti je prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom, sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť), správa bytového alebo nebytového fondu, kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí,organizovanie kurzov, školení a seminárov, marketingové služby, kúpa a predaj kancelárskej techniky, upratovacie práce, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, prenájom hnuteľných vecí (5) Popis skupín zainteresovaných osôb a príslušných údajov alebo kategórií údajov: Dáta vzťahujúce sa na zákazníkov, zamestnancov, uchádzačov o zamestnanie, dodávateľov a poskytovateľov služieb – v miere potrebnej pre splnenie účelu uvedeného v bode 6. (4). (6) Príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým môžu byť údaje sprístupnené / oznámené: Orgány verejnej moci, zdravotné poisťovne a iné v prípade existencie príslušných právnych predpisov, externí dodávatelia v súlade s §11 BDSG, externí poskytovatelia služieb, pridružené spoločnosti a interné oddelenia pre splnenie účelu uvedeného v bode 6. (4). Inet, s.r.o. Radvanská 25, 974 05 Banská Bystrica MI:SU Design s.r.o., Exnárova 11, 08001 Prešov (7) Termín pravidelného výmazu dát: Dáta sa vymazávajú po uplynutí zákonných lehôt. Dáta, na ktoré sa nevzťahujú uvedené ustanovenia, sa vymazávajú ak prestane existovať účel uvedený v bode 6. (4).